بسم الله الرحمن الرحیم

  07 دی 1393

خداوندا در توفیق بگشای  
نظامی را ره تحقیق بنمای  
دلی ده کو یقینت را بشاید  
زبانی کافرینت را سراید  
مده ناخوب را بر خاطرم راه  
بدار از ناپسندم دست کوتاه  
درونم را به نور خود برافروز  
زبانم را ثنای خود در آموز  
به داودی دلم را تازه گردان  
زبورم را بلند آوازه گردان  
عروسی را که پروردم به جانش  
مبارک روی گردان در جهانش  
سوادش دیده را پر نور دارد  
سماعش مغز را معمور دارد  
مفرح نامهٔ دلهاش خوانند  
کلید بند مشکل هاش دانند  
نسیمی از عنایت یار او کن  
ز فیضت قطره‌ای در کار او کن  
چو فیاض عنایت کرد یاری  
بیارای کان معنی تا چه داری

0


نظر دهید